Husordensregler

Revidert 09.05.2017

Ordensregler Senter Borettslag pr mai 2017

 

Ordensregler for Senter Borettslag

 

Innledning
Generelle regler
Regler om ro i leilighetene
Søppel og renhold
Bad og WC – vann og avløp
Veggdyrkontroll
Dyrehold
Fasader
Parabolantenner
Regler for dugnadsgebyr
Regler for omsetning og bruk av garasje og parkeringsplasser
Omsetning
Framleie
Orden i garasjene og på parkeringsplassene
Reparasjonsarbeider m.v.
Parkering av lastebiler
Overtredelse
Parkeringsbestemmelser for Senter Borettslag
Generelt
Kontrolltjenesten
HMS
Brannslukningsapparat
Røykdetektor

Innledning

Senter Borettslag er beboernes eiendom. Det er vi i fellesskap som eier leilighetene og er
økonomisk ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er i først klasses stand. Alle utgifter må dekkes av husleiene. Det er altså beboerne selv som må skape de forhold som sikrer dem orden, ro og trygghet i hjemmet og heve borettslagets og strøkets anseelse. For å oppnå dette målet og for å skape de best mulige forhold mellom beboerne, samt for å holde den høyest mulige sosiale standard, med mist mulige utgifter, er det i husordenen angitt enkle regler som må overholdes.
Husordensreglene gjelder ved siden av borettslagets vedtekter, den enkelte borettshavers
husleiekontrakt, og de til enhver tid gjeldene vedtak av generalforsamling og styre. Meldinger fra
styret med rundskriv eller oppslag gjelder som tillegg til husordenen.

Oppgangstillitsvalgte skal sørge for at ordensreglene blir fulgt og rapportere eventuelle
forsømmelser til styret.

Styret består av 5 faste medlemmer og tre varamedlemmer. I Senter Borettslag er det praksis at første varamann også møter på styremøtene, men uten stemmerett. Hensikten med denne ordningen er først og fremst å sikre kontinutet i styret.

Det er styrets funksjon både å vedta og å administrere ordensreglene.
Alle klager til styret skal være skriftlige og spesifikke. Altså, hva/hvem er det klagen gjelder,
tidspunkt/tidsrom og lignende.

Generelle regler

 • Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker o.l. i gang og trapperom, hvis ikke annet erbestemt i oppgangen.
 • Fottøy skal ikke oppbevares i oppgangen.
 • Fotballsparking er forbudt på borettslagets område.
 • Mating av fugler og dyr er ikke tillatt, da dette trekker til seg mus og rotter til eiendommen.
 • Vinduer må ikke benyttes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy i trappeoppgangene
  og over balkongene er forbudt.
 • Blomsterkasser skal henge på innsiden av balkongene.
 • Utlufting fra leilighet ut i gangen er forbudt.
 • Dørene til boder og kjølebod skal alltid holdes låst.

 

kjør forsiktig barn i veien

 

Regler om ro i leilighetene

 • Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23:00 til kl. 07:00. Sang, høylytt tale og unødig høy
  musikk er ikke tillatt i dette tidsrommet.
 • Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og med samtykke fra de
  nærmeste beboerne. Musikkøvelser er absolutt forbudt etter kl. 21.00 og på søn.- og helligdager.
 • Banking, bruk av drill etc. – er absolutt forbudt i tidsrommet kl. 21:00 til kl. 07:00 på
  Lørdager er banking, bruk av drill etc tillatt kun fra kl 09:00 til 18:00, og på søn-
  og helligdager er det forbudt.

Søppel og renhold

 • Alt søppel og husholdningsavfall pakkes godt inn før det kastes i søppelcontainer.
 • Avfall som ikke får plass i containerne skal ikke hensettes utenfor containerne, men taes med tilbake til leiligheten.
 • Den enkelte beboer har selv ansvar for å levere større avfall (f.eks. i forbindelse med oppussing) hos Romerike Avfallsforedling (ROAF) på Bøler avfallsdeponi på Skedsmokorset.

Bad og WC – vann og avløp

 • Badekarene må ikke benyttes til klesvask da løse tråder og lo vil tette avløpet. Fett, matolje, kaffegrut o.l. må ikke tømmes i vask eller sluk. Skyll en gang iblant med sodavann o.l. for at avløpet ikke så lett skal tettes til.
  (Tips.) Hvis vannrør går i stykker og stoppekran ikke kan stenges umiddelbart, kan videre lekkasje hindres ved at f eks. et håndkle surres rundt stedet. En snipp av håndledet henges ned i en bøtte.

Veggdyrkontroll

 • Beboerne må straks melde fra til styret hvis det konstateres veggdyr el. i leiligheten. Styret har generell adgang til leilighetene for å inspisere om vegg dyr eller annet utøy finnes.

Dyrehold

Dyrehold i Senter Borettslag må ikke være til ulempe eller sjenanse for øvrige beboere i borettslaget.

Utover dette er det ingen spesielle restriksjoner på innekatt eller andre typiske innedyr som hamster, marsvin, kanin o.l.

Når det gjelder hundehold må dette søkes styret, og følgende regler må overholdes:

 1. Innenfor borettslagets område gjelder båndtvang hele året, også i trappeoppgangene.
 2. Eieren skal straks fjerne eventuelle ekskrementer etter hunden. Dette skal kastes i brennbart husholdningsavfall.
 3. Lufting må ikke skje på balkongen.
 4. Eieren er ansvarlig for all skade hunden gjør, det være seg bygninger eller uteareal.
 5. Eieren er ansvarlig for at hundeholdet ikke er til ulempe eller sjenanse for andre beboere ved for eksempel aggressiv adferd, utidig bjeffing eller uling.
 6. Dersom styret mottar klage på hundehold og finner at klagen er berettiget, kan styret kreve hunden fjernet dersom en minnelig ordning med klager ikke oppnås.
 7. Personer som vurderer å kjøpe leilighet i Senter borettslag har plikt til å undersøke retningslinjene for husdyrhold i borettslaget før de evt. kjøper leilighet. Dersom de allerede har husdyr gjelder retningslinjene ovenfor – de må eventuelt søke og få dyrehold godkjent før de kjøper leiligheten

 

For hold av øvrige dyr må styret søkes.

Fasader

 • Borettslagets fasader, balkonger og uteområder skal ha et enhetlig utseende

Parabolantenner

 • I Senter Brl er det innført begrensninger på plassering av privat parabolantenne. Styret må søkes før parabol settes opp.

Varmepumpe / airconditioning

 • Styret skal søkes før installering av varmepumpe eller airconditioning.

Regler for dugnadsgebyr

 • Dugnadsgebyret er kr. 75,- pr. måned
  (kr. 900,- pr. år) pr. leilighet.
 • Gebyret oppkreves gjennom husleien og budsjetteres på forhånd. Gebyret forutsettes å skulle dekke gjennomsnittlig 3-4 dugnader pr. år. Herunder hører den vanlige vår- og høstdugnaden med feiing, rydding eventuelt. beising av boder, hagegjerde og inngangsparti (innvending og utvendig,) rundvask eller maling av oppganger mm. Eventuelt andre gjøremål bestemmes av styret for hver gang dugnad utføres.
 • Styret foretar hver høst en fordeling av årsgebyret på de enkelte avholdte dugnader avhengig av
  utført arbeid og antall frammøtte.
  (Les: frammøtte får refundert dugnadsgebyr.)
 • I spesielle tilfeller (f.eks. eldre, uføre o.l.) kan styret, etter søknad, frita den enkelte for en eller flere dugnader.

 

Ordensregler for Senter Borettslag

 

Regler for omsetning og bruk av garasje og parkeringsplasser

Omsetning

 • Garasjeplassene er tillagt den enkelte leilighet og følger denne ved overdragelse.
 • Det er kun tillatt å eie en plass pr. leilighet.

Framleie

 • Framleie av garasjeplass er tillatt etter forhåndsgodkjenning av borettslagets styre,
 • Skriftlig kontrakt med gjenpart til styret skal opprettes. (Standard skjema forefinnes; kontakt garasjeansvarlig.)
 • Eier av framleiet plass er likevel ansvarlig for at framleier følger de til enhver tid gjeldene regler og pålegg fra styret

 

 

Ordensregler for Senter Borettslag

 

Orden i garasjene og på parkeringsplassene

 • Innehavere av garasje eller parkeringsplass plikter å benytte denne.
 • Garasjedørene skal alltid holdes lukket og låst.
 • Det er kun lov til å parkere oppe foran blokkene ved av- og pålessing, maksimalt 20 minutter.
 • Innkjøring foran blokkene er forbudt i tidsrommet 23:00 – 07:00, unntatt for utrykningskjøretøy
 • Gjesteparkering er forbeholdt gjester.
 • Parkering må ikke skje utenfor oppmerket felt.
 • Biler uten skilter, hensatt utenfor eide plasser taues bort uten varsel.
 • Eier den enkelte husstand campingvogn, båt, tilhenger eller flere biler skal styret kontaktes for leie av ekstra plass.
 • Enhver er ansvarlig for orden og renhold på sin egen plass. Brannvesenet tillater ikke at garasjer brukes som lagerrom utenom det som naturlig hører bilen til; som f.eks. reserve hjul, takgrind o.l. Brennstoff lagret utenfor kjøretøyets tank er strengt forbudt.
 • Det er ikke tillatt å parkere arbeidsbiler (kjøretøy som benyttes til næringsvirksomhet) på borettslagets gjesteparkering uten særskilt godkjenning av styret.

Reparasjonsarbeider m.v.

 • Større reparasjonsarbeider er ikke tillatt. Mindre reparasjoner kan skje på egen bil dersom støy ikke sjenerer de øvrige beboerne og det ikke medfører oljesøl på gulvet.
 • Reparasjoner kan kun skje i tidsrommet kl. 08:00 – 21:00.
 • Strømkontaktene må ikke brukes til annet enn drill, støvsuger og mindre arbeidsoperasjoner.
 • Opplading av batteri o.l. er således ikke tillatt. Dette av hensyn til felles strømregning.

Parkering av lastebiler

 • Det er forbudt å parkere lastebiler på borettslagets eiendom.

Overtredelse

 • Overtredelse av disse reglene vil for leier av plass medføre at styret kan forlange at leieforholdet umiddelbart blir brakt til opphør
 • Overtredelse av disse reglene vil for eier av plass medføre en vurdering av hele dennes boforhold i borettslaget.

 

Parkerings bestemmelser for Senter Borettslag

 

Ordensregler for Senter Borettslag

Generelt

 • Styret står ansvarlig for kontroll av parkeringsplassene på borettslagets område, samt på borettslagets område hvor det ikke et tillatt å parkere.
 • Styret vil henstille til alle beboere med bil til å påse at parkeringsbestemmelsene blir overholdt for å unngå unødvendige utgifter for den enkelte bileier.
 • Se oppsatte skilt ved innkjøringen til gjesteparkeringen.

Kontrolltjenesten

 1. Parkering på steder som ikke er tillatt for parkering av motorkjøretøyer vil medføre kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøy til borttauningsselskapets tomt. Denne tjenesten vil medføre omkostninger til inntauing samt kontrollavgift som må betales før utlevering av kjøretøyet.
 2. Personer som måtte ha behov for av-/pålessing utover 20 minutter, f eks. ved flytting o.l, må selv sørge for å innhente dispensasjon for dette fra styret Dispensasjonen legges slik at den er godt synlig i bilens frontrute. Overtredelser vil medføre en kontrollavgift og/eller borttauing på eiers regning og risiko.
 3. Det pålegges alle leieboere å orientere sine gjester om våre parkeringsbestemmelser. Dette for å unngå unødvendige utgifter for den enkelte og dine gjester.
  Enhver bilfører/leieboer plikter å sette seg inn i de lokaleparkeringsbestemmelsene. Parkeringsbestemmelsene for vårt borettslags område håndheves etter privatrettslige regler
 4. Kontrollavgiften fastsettes av styret og er for tiden på kr. 800,-

 

HMS

Boretslaget er pålagt internkontroll og i den forbindelse gjelder følgende rutiner:

 • Beboerene vil få utlevert et egenkontrollskjema for leiligheten når de flytter inn. Dette skjema skal leveres i utfyllt stand til HMS-ansvarlig.
 • Beboerene vil få utlevert et nytt egenkontrollskjema hvert år. Dette skjema skal leveres i utfylt stand til HMS-ansvarlig.

Brannslukningsapparat

 • Minst ett apparat skal forefinnes i hver leilighet
  (Inventar: Ble utdelt til hver leilighet i 2014)
 • Kontroll av apparat foretas i h.h.t instruks på apparatet.
 • Forebyggende vedlikehold: En gang pr. år skal apparatet snus opp ned i ca. 30 sekunder.

Røykdetektor

 • Minst ett apparat skal forefinnes i hver leilighet. (Inventar: Ble utdelt til hver leilighet i 2004.) (Nytt felles brannalarmsystem i 2014)
 • For din egen og alle andres sikkerhet, test røykdetektoren regelmessig.
  Skift alltid batteri én gang pr. år.

 

Ordensregler for Senter Borettslag

 

 

Doktor